Projekt „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany jest ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 859 065,54 zł, w tym wkład FAMI w wysokości 1 394 299,15 zł, wysokość dofinansowania z budżetu Państwa: 464 766, 39 zł. Czas trwania Projektu: 01.08.2018 – 31.12.2020.

fdfd.jpg

Cel projektu

Głównym celem projektu pod nazwą „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” jest umożliwienie jak najszerszego dostępu do usług integracyjnych wszystkim zainteresowanym cudzoziemcom, legalnie przebywającym w Polsce na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Czytaj więcej

Działaniami projektowymi planuje się objęcie ok. 1.000 obywateli państw trzecich. Najważniejszymi działaniami podejmowanymi w projekcie będą:

ddd.jpg

Kursy języka polskiego dla obywateli państw trzecich

Oferta bezpłatnych kursów języka polskiego umożliwia rozpoczęcie procesu integracyjnego obywateli państw trzecich przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego oraz pozwala na podniesienie osiąganych przez nich wyników zarówno w nauce, jak i w pracy. Ponadto dzięki nauce języka polskiego następuje także aktywizacja członków rodzin cudzoziemców, którzy przybyli do Polski w ramach procesu „łączenia rodzin”, a którzy z uwagi na nieznajomość języka polskiego pozostają w sytuacji faktycznego wykluczenia społecznego.
 

Czytaj więcej
ss.jpg

Cykliczne kursy adaptacyjne dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce

Celem kursów jest aktywizacja i integracja cudzoziemców ze środowiskiem lokalnym, w aspekcie społecznym i kulturowym. W ramach Projektu zaplanowano realizację 22 kursów adaptacyjnych o tematyce praw i wartości obowiązujących w Polsce tj.: obowiązującego w Polsce prawa, polskiej oraz lokalnej kultury i obyczajów, lokalnych instytucji, urzędów i organizacji pozarządowych, zakresu ich działalności oraz sposobu korzystania z ich oferty, możliwości aktywizacji zawodowej, zagadnień związanych z życiem codziennym w Polsce. 

Czytaj więcej
untitled-1_copy_2.jpg

Specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich z terenu województwa świętokrzyskiego

Celem szkoleń jest poszerzenie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności cudzoziemców. Każde szkolenie zawiera wykłady teoretyczne i warsztaty poświęcone wymianie doświadczeń uczestników zajęć dydaktycznych, którzy w swojej pracy zawodowej obsługują lub będą obsługiwać obywateli państw trzecich. Szkolenia specjalistyczne odbywają się dwa razy w miesiącu - 1 dzień szkoleniowy, w tygodniu roboczym, od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Czytaj więcej
x.jpg

Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim oraz zakup pomocy dydaktycznych i poradników oraz wsparcie konsultantów kulturowych

Kursy mają na celu wsparcie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi cudzoziemskimi, poprzez zwiększenie kompetencji nakierowanych na poprawę procesu integracyjnego oraz rozwiązanie problemów wynikających z wielokulturowości w szkole. Dzięki szkoleniom kadra pedagogiczna podniesie poziom swoich umiejętności co przyczyni się do poprawy jakości pracy z dziećmi.

Dodatkowo Projekt zakłada poprawę bazy pomocy dydaktycznych, które ułatwią prowadzenie zajęć w aspekcie prowadzenia działań integracyjnych. Ponadto zapewnienie nauczycielom dostępu do aktualnych poradników w zakresie pracy z dziećmi cudzoziemskimi umożliwia im samokształcenie i wymianę doświadczeń w tym zakresie. Zapewnienie w wybranych szkołach wsparcia konsultanta

kulturowego przyczynia się do rozwiązania już zidentyfikowanych problemów oraz usprawnia komunikację na linii nauczyciel – uczeń i nauczyciel – rodzice ucznia. Pozwala to także na udoskonalenie działań placówki w przypadku zwiększenia liczby uczniów cudzoziemskich w przyszłości.

Czytaj więcej
prev.jpg

Utworzenie Punktu Informacyjno-Doradczego (PID)

PID zapewnia obywatelom państw trzecich skorzystanie z bezpłatnego wsparcia specjalistów –  psychologa, prawnika, doradcy zawodowego. 

Czytaj więcej
sssssssssssss.jpg

Platforma współpracy – wsparcie wolontariatu

Organizacja Platformy współpracy oraz pozyskiwanie wolontariuszy wpływają na podniesienie jakości współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz cudzoziemców, poprzez utworzenie baz danych wszystkich instytucji zajmujących się pomocą na rzecz cudzoziemców.


W/w działanie zakłada także organizację dwóch konferencji dedykowanych sytuacji społeczno-prawnej cudzoziemców w Polsce oraz realizowanym formom wsparcia na rzecz cudzoziemców. 
 

Czytaj więcej

Cykliczne spoty w Radio w j. ukraińskim i polskim

Spoty stanowią element promocyjny Projektu. Ich emisja obejmuje średnio 15 spotów miesięcznie w okresie 3 kolejnych miesięcy w czasie trwania Projektu – czerwiec, lipiec, sierpień 2019 r.

Czytaj więcej