Platforma współpracy – wsparcie wolontariatu

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

                                                                                                              

                                                                                                              

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”

 

PLATFORMA WSPÓŁPRACY. ROZWÓJ WOLONTARIATU

Platforma Współpracy służy wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami cudzoziemców, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które pełnią istotną rolę w procesie integracji cudzoziemców i społeczeństwa polskiego. W celu wsparcia tego zadania opracowana została baza instytucji i innych podmiotów działających na rzecz integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim (do pobrania poniżej oraz w zakładce Platforma współpracy – wsparcie wolontariatu na stronie głównej).

W ramach platformy współpracy odbywają się również konferencje pokazujące, że wielokulturowość i różnorodność to wartości, które wzbogacają. Pierwsza z nich została zorganizowana w maju 2019 r. Natomiast w 2020 r. odbędzie się konferencja podsumowująca realizację celów projektu. W trakcie pierwszego ze spotkań uczestnicy zostali zapoznani z warunkami wjazdu i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, uczestnictwem cudzoziemców w polskim rynku pracy, edukacją, prawem do zdrowia, system zabezpieczeń społecznych, przeciwdziałaniem rasizmowi i dyskryminacji oraz uczestnictwem migrantów w życiu publicznym. Zaproszeni goście przedstawili adekwatne dla danego tematu ramy prawne oraz doświadczenia, przy czym nacisk położony był na możliwość swobodnego wypowiedzenia się cudzoziemców i innych osób uczestniczących w spotkaniu. Celem było nadanie bodźca do dyskusji, która poprzez umożliwienie bieżącej wymiany wiedzy i doświadczeń będzie postrzegana, jako środek przyczyniający się do wzajemnego zrozumienia przedstawicieli różnych środowisk i sektorów.

Po drugiej konferencji przewiduje się zebranie, opracowanie i kolportaż materiałów pokonferencyjnych zawierających najważniejsze rekomendacje
 i zalecenia w zakresie obsługi OPT.

Wynikiem integracji cudzoziemców ma być rosnąca akceptacja ich obecności, staną się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, wypełniającymi określone obowiązki i korzystającymi z dostępnych im praw.

W ramach realizacji działania, spośród młodzieży i studentów pochodzących z Ukrainy, pozyskiwani są także wolontariusze chcący podjąć współpracę przy realizacji Projektu. Wolontariusz za swoją pomoc nie pobiera wynagrodzenia. Świadczenie współpracy wykonuje się na podstawie porozumienia, a nie umowy o pracę. Do zakresu obowiązków wolontariusza należy pomoc w rekrutacji uczestników projektu, współpraca z Punktem Informacyjno-Doradczym, wsparcie przy realizacji kursów adaptacyjnych, jak również kursów językowych i szkoleń dla urzędników. Każdy wolontariusz ma jasno i klarownie określony zakres obowiązków. Ponadto każdy kandydat na wolontariusza przechodzi dwa szkolenia. Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz podstaw wolontariatu – szkolenie dotyczące praw i obowiązków wolontariusza oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych. Czas trwania szkolenia to 12 godzin dydaktycznych. Po zakończeniu projektu każdy z przeszkolonych wolontariuszy otrzymuje certyfikat lub referencje.

INFORMATOR BAZA KONTAKTÓW FAMI 2019

 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji