Punkt Informacyjno-Doradczy – miejsce wsparcia dla Obywateli Państw Trzecich

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”

 

Punkt Informacyjno-Doradczy – miejsce wsparcia dla Obywateli Państw Trzecich

WSZYSTKIE nw. usługi świadczone są BEZPŁATNIE w biurze Punktu zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 78A w Kielcach.
PORADY PRAWNE I OGÓLNE
 Wsparcie w:
- legalizacji pobytu na terytorium Polski, 
- uzyskania pozwolenia na pracę, 
- rozumienia i interpretacji pism urzędowych, 
- sporządzania pism i wniosków, 
- pomocy w reprezentacji cudzoziemców przed właściwym organem w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt.

PORADY PSYCHOLOGICZNE
Wsparcie  psychologiczne w zakresie pomocy w podnoszeniu samooceny, świadomego zarządzania karierą oraz efektywnego budowania wizerunku na rynku pracy. 

DORADZTWO ZAWODOWE
Wsparcie w:
- przygotowaniu urzędowych pism i zrozumieniu formularzy, których wypełnienie jest wymagane w trakcie procedur dotyczących zatrudnienia,
- zdobywaniu informacji dotyczących rynku pracy, edukacji zawodowej, systemu zdobywania kwalifikacji w Polsce, usług legalnych agencji pracy.
Punkt zapewnia poradnictwo zawodowe.
POMOC SOCJALNO – BYTOWA
Wsparcie w:
- znalezieniu mieszkania
- korzystaniu z systemu opieki zdrowotnej

W roku 2020 zaplanowano także:
a) Kontynuację bezpośredniej współpracy z Oddziałem ds. Cudzoziemców w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, w tym:
- stałe doradztwo związane z legalizacją pobytu cudzoziemców szczególnie w sytuacjach wymagających dodatkowych interwencji Urzędu i//lub Placówki Straży Granicznej 
w Kielcach;
- organizowanie dyżurów pracowników Punktu w Oddziale ds. Cudzoziemców, w wybranych dniach tygodnia;
- organizację w Punkcie bezpłatnych spotkań informacyjnych, dotyczących legalizacji pobytu w Polsce (co najmniej 3 miesięcznie);
- prowadzenie badań ankietowych cudzoziemców dotyczących legalizacji pobytu 
i zatrudnienia;
- inne wspólne działania Punktu i Oddziału ds. Cudzoziemców, które mogą stanowić wsparcie dla Obywateli Państw Trzecich.
b) Prowadzenie cyklicznych badań ankietowych Obywateli Państw Trzecich korzystających z usług Punktu.
c) Organizowanie informacyjnych i integracyjnych spotkań dla cudzoziemców, we współpracy z władzami województwa, miasta i organizacjami pozarządowymi . 
d) Współpracę z Oddziałem Narodowego Banku Polskiego, celem wymiany informacji i badań potrzeb cudzoziemców w sferze bankowości
 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji