fdfd.jpg

Cel projektu

Cel operacyjny 1 – Podniesienie jakości współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz cudzoziemców poprzez utworzenie platformy współpracy oraz wsparcie wolontariatu.
Cel operacyjny 2 – Podniesienie jakości obsługi cudzoziemców poprzez szkolenia pracowników administracji bezpośrednio pracujących z obywatelami państw trzecich.
Cel operacyjny 3 – Wsparcie integracji cudzoziemców poprzez zapewnienie usług doradczo – konsultacyjnych w ramach punktu informacyjno – doradczego.
Cel operacyjny 4 – Rozwój kompetencji społecznych cudzoziemców przebywających na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez udział w kursach adaptacyjnych. 
Cel operacyjny 5 – Podniesienie kompetencji językowych obywateli państw trzecich przebywających w województwie świętokrzyskim poprzez udostępnienie oferty kursów językowych w latach 2019-2020. 
Cel operacyjny 6 – Optymalizacja procesu dydaktycznego nakierowanego na integrację dzieci cudzoziemskich w placówkach oświatowych poprzez szkolenia kadry pedagogicznej, zakup pomocy dydaktycznych i poradników oraz wsparcie konsultantów kulturowych w latach 2019-2020. 
Cel operacyjny 7 – Zapewnienie dostępu do informacji nt.: form wsparcia świadczonego na rzecz przebywających w województwie świętokrzyskim cudzoziemców poprzez utworzenie strony internetowej.