Działania dla cudzoziemców na zakończenie roku 2019

 

WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI 

 

 

Projekt nr 2/8-2017/OG-FAMI „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

„Bezpieczna przystań”

 

Działania dla cudzoziemców na zakończenie roku 2019.

 

W ostatnim kwartale 2019 roku na bieżąco realizowane były zadania zaplanowane na rzecz wsparcia dla cudzoziemców z województwa świętokrzyskiego objętych programem integracji.  Wśród zrealizowanych działań znalazły się:

  • Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich -  zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W powiatach jędrzejowskim, włoszczowskim, kieleckim oraz mieście Kielce przeprowadzono specjalistyczne szkolenia dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich, w których udział wzięło 106 uczestników.  
  • Utworzenie i prowadzenie punktu informacyjno – doradczego dla cudzoziemców - zadanie było realizowane z godnie z harmonogramem realizacji projektu. Udzielono porad w zakresie: administracyjno – prawnym, zawodowym i psychologicznym oraz legalizacji pobytu.  
  • Zorganizowanie kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców, dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce - zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Kursy przeprowadzono dla 4 grup cudzoziemców, udział w nich wzięło 80 uczestników.
  • Kursy językowe na poziomie podstawowym (poziom od A1 do B1). W ramach kursu z języka polskiego na poziomie podstawowym przeszkolono  60 cudzoziemców (II cykl).
  • Kursy językowe (branżowe) na poziomie podstawowym (poziom A1 do B1). W ostatnim kwartale roku 2019 przeszkolono 40 cudzoziemców.
  • Kursy specjalistyczne dla nauczycieli przygotowujące do pracy z dzieckiem cudzoziemskim. W IV kwartale 2019 zadanie realizowano w powiatach: jędrzejowskim, ostrowieckim, pińczowskim oraz kazimierskim. W kursach udział wzięło 109 osób.
  • Zaspokojenie potrzeb placówek oświatowych w zakresie materiałów edukacyjnych - w okresie sprawozdawczym zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem. Zestawy opracowań dotyczących wybranych krajów przekazano do 45 placówek oświatowych. Zakupiono także komplety przewodników metodycznych do pracy z dziećmi.
  • Wsparcie konsultanta kulturowego. Wsparciem konsultanta kulturowego w wymiarze 224 godzin objęto dzieci i nauczycieli z 5 szkół z terenu miasta Kielce.
  • Utworzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej dedykowanej FAMI – zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Strona internetowa dedykowana FAMI jest na bieżąco aktualizowana. W IV kwartale 2019 r. stronę odwiedziło 2.480 osób, w tym pobrano 87 dokumentów  związanych z FAMI.


Wojewoda Świętokrzyski przekazał do Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA wniosek o zmianę wniosku o dofinansowanie w celu usunięcia z harmonogramu Projektu działania pn.„Kursy językowe na poziomie zaawansowanym (poziom B2 do C2)”.  Decyzja ta spowodowana była brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Pomimo starań widoczny był brak zainteresowania niniejszym zadaniem ze strony potencjalnych wykonawców, co było wynikiem braku chętnych cudzoziemców z terenu województwa świętokrzyskiego do uczestniczenia w powyższej formie wsparcia. Mając na uwadze zaistniałą sytuację Wojewoda Świętokrzyski dokonał rozszerzenia innych działań projektowych, które wpisują się w analizę zapotrzebowania związanego z nasileniem migracji cudzoziemców na terenie województwa świętokrzyskiego.

Zadania te obejmują:

- wydłużenie do końca realizacji projektu tj.: 31.12.2020r., działania związanego z prowadzeniem punktu informacyjno – doradczego dla cudzoziemców;

- zajęcia wyrównawcze dla dzieci cudzoziemskich z terenu województwa świętokrzyskiego;

- wizyta studyjna członków Zespołu projektu FAMI w województwie świętokrzyskim.

Zaproponowane zmiany do projektu zostały zatwierdzone przez Organ Delegowany.

Realizacja projektu w 2019 roku przebiegała sprawnie. Wdrażanie działań jest na bieżąco nadzorowane w zakresie prawidłowej realizacji umów. Ponadto prowadzony był nadzór na jakością, rzetelnością i terminowością  realizowanych zadań oraz weryfikacja składanej przez wykonawców dokumentacji wynikającej z zawartych umów.

W roku 2020 planuje się dalszą realizację Projektu, co pozwoli na zapewnienie wsparcia wszystkim zainteresowanym osobom spełniającym kryteria grupy docelowej.

 

Wyłączna odpowiedzialność za tekst i wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji