ddddddd.jpg

Sprawdź czy możesz wziąć udział w Projekcie i zapoznaj się z ofertą

Obywatelami państw trzecich, którzy mogą być uczestnikami Projektu są:


a. Cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2206), zwanej dalej ustawą o cudzoziemcach:

- na podstawie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach,
w celu: 

 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 
 • 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • wykonywania pracy sezonowej, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
 • wykonywania pracy innej niż ww.;
 • odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
 • szkolenia zawodowego;
 • kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż wyżej określone;
 • dydaktycznym;
 • prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
 • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 • przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
 • korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
 • repatriacji;
 • przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
 • realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • innym niż wymienione zostały w przepisie.

- na podstawie zezwolenia na: 

 • pobyt czasowy
 • pobyt stały (art. 195, z wyjątkiem ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach, tj. cudzoziemca, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych) lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 211 ustawy o cudzoziemcach)

- na podstawie dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany” (art. 226 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach),
- na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

b. dzieci ww. osób (nie będące obywatelami Unii Europejskiej) urodzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostałe dzieci podlegają warunkom z pkt a), c), d), e) i g). 


c. cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stempla, którzy: 

 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach), 
 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach), 
 • złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • złożyli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1, pkt 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach, 
 •  złożyli wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach). 

d. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego. 


e. cudzoziemcy nie będący obywatelami Unii Europejskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy są w trakcie uzyskiwania zezwolenia na legalny pobyt w Polsce - wsparcie dla tych osób jest ograniczone do pomocy w uzyskaniu legalnego pobytu. 


f. małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. a-d i g, w takim zakresie, jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań, w tym będący obywatelami Polski lub innych krajów Unii Europejskiej.


g. osoby, nie będące obywatelami Unii Europejskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, które złożyły wniosek o:

 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 108 ustawy o cudzoziemcach),
 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (art. 206 ustawy o cudzoziemcach),
 • udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 223 ustawy o cudzoziemcach),
 • przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (art. 87 ustawy o cudzoziemcach), w którym uzasadnienie jest zgodne z jednym z następujących celów wskazanych w art. 60 ust. 1: pkt. 4-6, 9-13, 17, 18a-21, 23-25 ustawy o cudzoziemcach,
 • przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 300 ustawy o cudzoziemcach) i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia

h. uczestnikami projektu mogą być również:

 • osoby korzystające ze statusu uchodźcy lub statusu osoby potrzebującej ochrony uzupełniającej w rozumieniu dyrektywy 2011/95/UE
 • osoby korzystające z tymczasowej ochrony w rozumieniu dyrektywy 2001/55/WE;
 • osoby, które są przesiedlane lub zostały przesiedlone do państwa członkowskiego, lub osoby które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.